Navigation

Springe zum Hauptinhalt
Universitätsbibliothek
Universitätsbibliographie

Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz


Kadashevic, Ilja ; Pomytkin, S.P.

Analyz endochronnyh variantov teorii plasticnosti dla konecnyh deformacij


Universität: Technische Universität Chemnitz
Institut: Professur Festkörpermechanik
Dokumentart: Buchbeitrag
ISBN/ISSN: 5-98340-021-5
Quelle: In: Nelinejnye problemy mechaniki i fiziki deformiruemogo tverdogo tela : sbornik trudov naucnoj skoly akademika V. V. Novozilova. - Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet, 2004, S. 32 - 42

 

Presseartikel

Soziale Medien

Verbinde dich mit uns: